Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
​​​​​​​
​​​​
 

 รายการวีดีโอ

 
  
  
  
  
https://img.youtube.com/vi/aXdNG3Hjo4Q/2.jpgการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณ”
  
13/9/2561 9:08
https://img.youtube.com/vi/l4xy7FKkRWc/2.jpgองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ”(2/2)
  
13/9/2561 9:07
https://img.youtube.com/vi/l4xy7FKkRWc/2.jpgองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ”(1/2)
  
13/9/2561 9:06
https://img.youtube.com/vi/_7nkvu3Ll_c/2.jpgการคุ้มครองและติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(1/2)
  
13/9/2561 9:04
https://img.youtube.com/vi/_7nkvu3Ll_c/2.jpgการคุ้มครองและติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(2/2)
  
13/9/2561 9:04
1 - 5Next